تحلیل نسبت‌ها

تحلیل نسبت‌های مالی: نسبت توان پرداخت تعهدات(بدهی)

آیا مهمه قبل از اینکه سهم یک شرکت را بخریم بداینم که این شرکت تا چه حد توان پرداخت بدهی‌هایش را دارد؟ اینکه آیا این شرکت از منابع و دارایی‌هایی که دارد به بخوبی استفاده می‌کند و یا اینکه بهروری دارایی‌ها بسیار پایین است؟ برای اینکه بتوانیم به این سوالات پاسخ دهیم و همچنین شرکت‌های مختلف را با همدیگر مقایسه کنیم این نسبت‌ها به ما کمک می‌کنند

 

تحلیل نسبت‌های مالی: نسبت توان پرداخت بدهی

نسبت‌های نقدینگی

 

تحلیل نسبت‌های مالی: نسبت پرداخت بدهی

نسبت‌های فعالیت(کاربرد دارایی‌)

نسبت‌های

ارزیابی عملکرد عملیاتی

با استفاده از این نسبت‌ها سعی داریم عملکرد شرکت را از لحاظ عملیاتی مورد بررسی قرار داده و ارزیابی کنیم که شرکت تا چه میزان از دارایی‌های خود بصورت مناسبی بهره‌برداری می‌کند.